USLOVI NAJMA

POSLEDNJA IZMENA: 09/01/2017
Opšti uslovi

Starost: minimum 21 godina
Lična dokumenta: Lična karta ili pasoš
Vozačka dozvola (važeća – minimum 2 godine)

Trajanje rent a car najma

Minimalno trajanje najma je 48 sati. U slučaju kada klijent kasni sa vraćanjem rent a car vozila, toleriše se 1h. U slučaju da klijent kasni sa vraćanjem vozila po isteku tolerancije od 1h, naplaćuje se novi dan najma. Klijent može produžiti najam rent a car vozila samo uz naše odobrenje uz obavezno javljanje agenciji 24 sata pre isteka najma. Ukoliko klijent želi ranije da vrati vozilo, dužan je da se o vremenu vraćanja vozila dogovori sa predstavnikom rent a car agencije ANGEL Novi Sad. Ranije vraćanje vozila ne umanjuje prethodno dogovoreni iznos najma vozila.

Preuzimanje rent a car vozila

* Neophodni su lična karta, pasoš i vozačka dozvola;
* Prilikom preuzimanja potpisuje se ugovor u dva primerka;
* Rent a car vozilo se preuzima i vraća u poslovnici rent a car agencije ANGEL Novi Sad;
* Vozilo se preuzima i vraća u radno vreme;
* Vozilo se preuzima i vraća sa punim rezervoarom goriva;
* Vozilo se preuzima i vraća oprano, tehnički ispravno i bez oštećenja;
* Troškove goriva, parkiranja, garažiranja, kazni i prekršaja tokom najma automobila, kao i sve ostale dodatne administrativne zabrane i dodatne administrativne troškove snosi isključivo klijent.

Prilikom rezervacije uplaćuje se depozit u iznosu od 100 eura, koji ujedno predstavlja i kaparu. Depozit se vraća klijentu kada vrati vozilo. U slučaju otkazivanja rezervacije agencija zadržava ceo iznos depozita.

Većina vozila su kasko osigurana. Tarifni paketi uključuju pokrivanje štete na iznajmljenom vozilu i krađu vozila u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti ili krađi u iznosu koji je utvrđen rent a car Ugovorom sa osiguravajućom kompanijom. Ukoliko je klijent kriv za nastalu štetu, učestvovaće u šteti do iznosa od 150,00 eura.

Postupanje u slučajevima nezgode, krađe, štete

Policijski zapisnik je obavezan – bez njega pun iznos štete ili krađe biće u potpunosti naplaćen od klijenta. Zapisnik je neophodno sastaviti i kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja rent a car vozila na parkingu, krađe i slično.

Klijent je dužan da postupi po sledećem redosledu:

* Odmah obavesti policiju i ponaša se u skladu sa njihovim instrukcijama;
* Odmah prijavi nastanak saobraćajne nezgode, kako bi se omogućilo blagovremeno ispitivanje alkoholisanosti učesnika u saobraćajnoj nezgodi;
* Ako je na teritoriji Srbije i EU da pozove „ATLAS SERVIS“ POMOĆ NA PUTU;
* Ne napušta mesto događaja;
* Nakon što obavesti policiju, mora obavestiti i rent a car agenciju ANGEL Novi Sad;
* Ključ i dokumenta od vozila (saobraćajna, polisa osiguranja) mora vratiti u rent a car agenciju ANGEL Novi Sad.
* Ukoliko klijent ne ispoštuje gore navedene obaveze, snosiće troškove nadoknade štete.

Odredbe ugovora o iznajmljivanju rent a car vozila

* Rent a car agencije ANGEL Novi Sad daje na korišćenje vozilo navedeno na prvoj strani ugovora, stavka „Ugovor o najmu vozila“ na vreme i uz uslov utvrđen ovim Ugovorom o najmu;
* Potpisivanjem ovog ugovora korisnik potvrđuje da je rent a car vozilo preuzeo u ispravnom stanju, čist i sa punim rezervoarom goriva, ukoliko drugačije nije navedeno ugovorom, te se obavezuje da automobil vrati u istom stanju;
* Korisnik se obavezuje da će platiti gorivo utrošeno tokom najma;
* Korisnik se obavezuje da će rent a car vozilom upravljati sa standardnom opremom i dodatnom opremom sa kojom je vozilo i preuzeo;
* Korisnik se obavezuje da će vozilo vratiti u ugovorenom vremenskom okviru ili ranije na zahtev rent a car agencije ANGEL u Novom Sadu. U slučaju produženja najma, korisnik će tražiti saglasnost rent a car agencije 24 sata unapred, te istovremeno uplatiti za dodatni najam vozila;
* Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom ugovoru navedena kao drugi vozač;

Vozilo se ne sme koristiti:
* za plaćeni prevoz roba ili putnika;
* za šlepanje drugih vozila;
* za sportska takmičenja;
* ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika;
* ako je pretovareno ili se u njemu nalazi više putnika nego što je predviđeno njegovim specifikacijama;
* za prevoz životinja, lako zapaljivog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima ili sadržaja koji mogu oštetiti rent a car vozilo;
* u slučaju nepoštovanja napred navedenih pravila i u slučaju nasavesnog korišćenja vozila, korisnik će u potpunosti snositi troškove prouzrokovane štete.

* Korisnik ne može ustupiti prava i obaveze iz ovog Ugovora drugom licu, niti prodati (otuđiti) rent a car vozilo ili njegove delove i opremu;
* Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granice Srbije, bez prethodne saglasnosti rent a car agencije ANGEL Novi Sad;
* Ukoliko korisnik prekorači ugovoreni rok najma, vozilo će se smatrati ukradenim, o čemu će rent a car agencije ANGEL Novi Sad obavestiti nadležne organe policije;
* Korisnik se obavezuje da će za vreme trajanja najma vozila voditi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, redovno proveravati tečnost za hlađenje, ulje, pritisak u gumama, te vršiti neophodne zamene ulja. Troškovi koje korisnik može imati usled navedenog mogu se priznati uz priložene račune. Korisnik se smatra odgovornim za sve štete nastale nepravilnim održavanjem rent a car vozila;
* Korisnik je odgovoran za štete nastale na vozilu koje izazove nepravilnim korišćenjem vozila. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja vozila, troškove smanjenja vrednosti i gubitak prihoda po tom osnovu tokom opravke. Takođe će snositi troškove koje rent a car agencije ANGEL Novi Sad kao vlasnik vozila može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem od strane korisnika;
* Korisnik je odgovoran za štetu na rent a car vozilu u toku trajanja najma koji prouzrokuje korisnik ili neko treće lice, a u slučaju da je korisnik prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, adresi stanovanja ili važećim ispravama. U slučaju štete prema trećim licima, korisnik će snositi sve troškove koje može imati po tom osnovu;
* Korisnik se obavezuje da će u vreme kad ne koristi rent a car vozilo obavezno zaključavati vozilo i ključeve od istog nositi sa sobom. Po završetku najma korisnik je obavezan vratiti ključeve i dokumente. Gubitak istih je dužan nadoknaditi.

*Pušenje je zabranjeno u svim vozilima. U slučaju kršenja ove zabrane korisnik je dužan platiti kaznu u iznosu od 5.000 din.